mgr Małgorzata Karczewska Drukuj
 

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: Ochrona Środowiska; specjalizacje: Konserwatorska Ochrona Przyrody oraz Edukacja Ekologiczna).
Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Romualda Olaczka, poświęciła analizie naturalnej oraz synantropijnej flory oraz waloryzacji drzewostanu Rezerwatu Pomorze w Puszczy Augustowskiej. Tematyka jej badań obejmuje zagadnienia dotyczące czynnej ochrony cennych gatunków roślin oraz zbiorowisk nieleśnych. 
  • Polish
  • English
home