"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" - ARCHIWUM
 

Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty zabytkowego Parku w Choroszczy (Podlasie, Polska Północno-Wschodnia)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — Szata roślinna rezerwatu „Grabica” po 14 latach ochrony
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody i stawu w Zachełmiu
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ MĄCZKA — Przemiany lasów w strefie ochrony czynnej w Tatrzańskim Parku Narodowym pod wpływem działalności człowieka oraz procesów naturalnych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • LUCYNA TWERD — Nowe stanowiska zagrożonych gatunków żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu „Jelonka” w północno-wschodniej Polsce
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, GRZEGORZ LESIŃSKI — Zimowo-wiosenny pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon lotor na terenie Nadleśnictwa Rogów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the historical Park in Choroszcz (Podlasie, NE Poland)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — The vegetation of ‘‘Grabica” reserve after 14 years of protection
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Minute tree-fungus beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) of Kampinos National Park’s fauna
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Nadnidziański Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of nature reserve and a nearby pond in Zachełmie
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ MĄCZKA — Transformation of forests in the area of active nature conservation in Tatry National Park under the influence of human activities and natural processes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • LUCYNA TWERD — New localities of endangered species Aculeata (Hymenoptera) in “Jelonka” reserve in north-eastern Poland
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, GRZEGORZ LESIŃSKI — Winter and spring diet of long-eared owl in lower Pilica valley
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — First record of the racoon in Rogów Forest District

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JAROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Ekspansja Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu w latach 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOŁEK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Stołowych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Białe Ługi”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Słopiec” i zalewu w Borkowie

DYSKUSJA
 • CZESŁAW OKOŁÓW — Materiały do oceny bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Nowe dla nauki gatunki organizmów opisane z Puszczy Białowieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Expansion of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie Region (SE Poland) in 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Warta-Widawka Landscape Park
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOŁEK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Changes of the ichthyofauna in the stream Czerwona Woda (Góry Stołowe National Park) after construction of the dam reservoir
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Białe Ługi nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Słopiec nature reserve and water reservoir in Borków

DISCUSSION
 • CZESŁAW OKOŁÓW — Materials for the assessment of the biodiversity of Białowieża Forest. New to science species of organisms described from Białowieża Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • URSZULA BIEREŻNOJ-BAZILLE — Niebielistka trwała Swertia perennis L. – ocena zasobów i perspektywy ochrony gatunku w Polsce
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Zbiorowiska roślinne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Opracowania kartograficzne w procesie badania tendencji rozwoju zabudowy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of Narew National Park and its surroundings
 • URSZULA BIEREŻNOJ-BAZILLE — Endangered gentian: Swertia perennis L. – An evaluation of species resources in Poland
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Plant communities of Kamieniec hill in Dynów Foothills (Western Carpathians)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Cartographic materials to examine trends in real estate development in Kampinoski National Park and its buffer zone

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New stand of Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Podlasie

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • RADOSŁAW PUCHAŁKA — Rośliny naczyniowe rezerwatu „Dąbrowa Krzymowska” (Pojezierze Myśliborskie, północno-zachodnia Polska)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ŁUKASZ KRAJEWSKI, PAWEŁ PAWLIKOWSKI — Zespół Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSŁAW PUCHAŁKA — Nowe stanowiska staroduba łąkowego Ostericum palustre (Apiaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (północno-centralna Polska)

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 33 (2014)


CONTENTS

 • RADOSŁAW PUCHAŁKA — Vascular plants of the ‘‘Dąbrowa Krzymowska’’ nature reserve (Pojezierze Myśliborskie, north-west Poland)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Wigry National Park
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of Trójmiejski Landscape Park and nearby areas (northern Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ŁUKASZ KRAJEWSKI, PAWEŁ PAWLIKOWSKI — Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) in the buffer zone of the Biebrza National Park
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSŁAW PUCHAŁKA — New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 33 (2014)

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA, ANDRZEJ KECZYŃSKI — Parametry fizyko-chemiczne wód Białowieskiego Parku Narodowego
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — Charakterystyka flory i drzewostanu rezerwatu „Pomorze” w Puszczy Augustowskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA, ANDRZEJ KECZYŃSKI — Physicochemical Properties of Waters of the Białowieża National Park
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — Characteristics of flora and tree stand in the Pomorze reserve Augustowska Forest

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • KATARZYNA KRASOŃ, PRZEMYSŁAW TOMCZYK, DOBROMIŁA OKRASA, ANETA DREWNICZ, EWELINA PIEŃKOWSKA, MICHAŁ PIEŃKOWSKI, KATARZYNA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA REWICZ — Antropogeniczne przekształcenia flory naczyniowej otoczenia jaskiń w rezerwacie Sokole Góry
 • MARIA OLESZCZUK — Pająki (Araneae) drzew iglastych w zadrzewieniach śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
 • GRZEGORZ KOPIJ — Awifauna lęgowa rezerwatu „Łacha-Jelcz”i jego otuliny (woj. dolnośląskie)
 • SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, TOMASZ PROŃCZYK, WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI — Płazy bezogonowe Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • ANDRZEJ KECZYŃSKI — Czy gradacja kornika drukarza jest szansą dla sosny?

POLEMIKI
 • JERZY S. DĄBROWSKI — Wspomnienie o losach przyrodniczych zbiorów muzealnych w Krakowie, oraz w muzeach Ojcowskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA, WASILY ARNOLBIK, ANDRZEJ ANTCZAK — Puszcza Białowieska – Obiekt Światowego Dziedzictwa

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • KATARZYNA KRASOŃ, PRZEMYSŁAW TOMCZYK, DOBROMIŁA OKRASA, ANETA DREWNICZ, EWELINA PIEŃKOWSKA, MICHAŁ PIEŃKOWSKI, KATARZYNA ZIELIŃSKA, AGNIESZKA REWICZ — Anthropogenic changes in vascular flora in the surroundings of caves in Sokole Góry nature reserve
 • MARIA OLESZCZUK — Spiders (Araneae) of coniferous trees in the shelterbelts of the Dezydery Chłapowski Landscape Park
 • GRZEGORZ KOPIJ — Breeding birds of the ‘‘Łacha Jelcz’’ nature reserve and its surroundings (Lower Silesia)
 • SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, TOMASZ PROŃCZYK, WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI — Anurans of Biebrza National Park and its buffer zone
 • ANDRZEJ KECZYŃSKI — Is bark beetle gradation a chance for the Scots pine?

POLEMICS
 • JERZY S. DĄBROWSKI — Notes on the nature collections of museums in Kraków, and the collections of Ojców, Pieniny and Tatra National Parks
 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA, WASILY ARNOLBIK, ANDRZEJ ANTCZAK — Białowieża Forest – World Heritage Property

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ZBIGNIEW WILCZEK, WOJCIECH ZARZYCKI — Znaczenie ekoturystyczne szaty roślinnej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej
 • KATARZYNA PAŁCZYŃSKA-GUGUŁA, HALYNA TKACHENKO, NATALIA KURHALUK — Bioakumulacja mikro- i makroelementów w tkance mięśniowej troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w różnych stadiach rozwojowych
 • KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ KNIOŁA, ANNA KUJAWA, SYLWIA SOBCZYK — Awifauna lęgowa mozaikowatego krajobrazu rolniczego w Krzywińsko-Osieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Nielegalna dyspersja turystów na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego – porównanie dwóch szlaków o różnej skali Trudności

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MAREK HOLLY — Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763): nowe stanowiska gatunku w Bieszczadzkim Parku Narodowym i w Bieszczadach
 • OLEG ALEKSANDROWICZ, PIOTR DĄBKOWSKI — Wstępne badania nad fauną biegaczowatych (Carabidae) i omarlicowatych (Silphidae) rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe”
 • ALICJA M. GADOMSKA, DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK, JERZY ROMANOWSKI — Stwierdzenie krzyżodzioba świerkowego Loxia curvirostra w pokarmie puszczyka Strix aluco w Kampinoskim Parku Narodowym
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Drobne ssaki Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Mrogi” na podstawie analizy wypluwek puszczyka Strix aluco

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ZBIGNIEW WILCZEK, WOJCIECH ZARZYCKI — Significance of vegetation of the “Gościnna Dolina” Landscape-Nature Protected Complex in Bielsko-Biała for ecotourism
 • KATARZYNA PAŁCZYŃSKA-GUGUŁA, HALYNA TKACHENKO, NATALIA KURHALUK — Bioaccumulation of micro-and macroelements in the muscle tissue of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) in various developmental stages
 • KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ KNIOŁA, ANNA KUJAWA, SYLWIA SOBCZYK — Breeding birds in a mosaic agricultural landscape in the Krzywińsko-Osiecki Landscape Protection Area
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Illegal tourist dispersion in the National Tatra Park area – comparsion of two trails of differing degree of difficulty

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAREK HOLLY — Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI, 1763): new sites of the species in the Bieszczady National Park and in the Bieszczady Mts. 73
 • OLEG ALEKSANDROWICZ, PIOTR DĄBKOWSKI — Preliminary studies on Carabidae and Silphidae (Coleoptera) in the “Źródlisko Skrzypowe” nature reserve
 • ALICJA M. GADOMSKA, DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK, JERZY ROMANOWSKI — Record of common crossbill Loxia curvirostra in the tawny owl Strix aluco diet in the Kampinos Forest (central Poland)
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Small mammals of the Landscape-Nature Protected Complex ‘‘Mroga Valley’’ based on analysis of tawny owl Strix aluco pellets

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Parku Branickich w Białymstoku
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Kruszewiec (województwo łódzkie)
 • LESZEK KUCHARSKI, PIOTR NIEDŹWIEDZKI — Szata roślinna rezerwatu „Węże” – stan aktualny i zagrożenia
 • LECH KARPIŃSKI, WIESŁAW SZCZEPAŃSKI, WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI, MARCIN WALCZAK — Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) południowej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Lis w Tatrach

POLEMIKI
 • JERZY S. DĄBROWSKI, JAROSŁAW WENTA, PETER JAKUBEK — Uwagi o pracy doktorskiej Bartosza Jennera: ,,Fenologia wybranych górskich gatunków motyli dziennych a prawo bioklimatyczne Hopkinsa” w kontekście ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 32 (2013)


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of Branicki Park in Białystok
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Kruszewiec nature reserve (Łódź province)
 • LESZEK KUCHARSKI, PIOTR NIEDŹWIEDZKI — Plant cover of Węże nature reserve – current status and threats
 • LECH KARPIŃSKI, WIESŁAW SZCZEPAŃSKI, WOJCIECH T. SZCZEPAŃSKI, MARCIN WALCZAK — Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) communities of the southern part of the Załęczański Landscape Park
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Fox in the Tatras

POLEMICS
 • JERZY S. DĄBROWSKI, JAROSŁAW WENTA, PETER JAKUBEK — Comments regarding the doctoral dissertation of Bartosz Jenner: “Phenology of selected mountain species of Butterflies, and Hopkins’ bioclimatic law’’ in the context of nature conservation in the Tatra National Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 32 (2013)

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Doliska (województwo łódzkie)
 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA, MIROSŁAWA ORŁOWSKA — Śmiertelność zarodków płazów w Puszczy Białowieskiej, Polska
 • MAŁGORZATA KRASIŃSKA, ANNA M. WÓJCIK, ELWIRA SZUMA, GENNADY F. BARYSHNIKOV, DYMITRI JU. MILOSERDOV — Zmienność wielkości rogów żubrów nizinnych żyjących w Puszczy Białowieskiej współcześnie i na przełomie XIXi XX wieku oraz żubrów kaukaskich
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Wilk w Tatrach i na Podtatrzu
 • MARIUSZ PTAK — Wahania stanów wody rzeki Kamiennej w latach 1951 – 2010 (profil Piechowice)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Zróżnicowanie gatunkowe porostów (Fungi lichenisati) wsi Klewinowo i okolic (Polska Północno-Wschodnia)
 • BEATA SUMOROK, ANNA KUJAWA, DOROTA BORZYSZKOWSKA — XIX Wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym

POLEMIKI
 • MICHAŁ SOKOŁOWSKI, ZBIGNIEW WITKOWSKI, ANDRZEJ SZCZOCARZ — Czy w ramach restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym wprowadzono na jego teren mieszańce pienińsko-alpejskie?

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Doliska reserve (Łódź voivodeship)
 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA, MIROSŁAWA ORŁOWSKA — Amphibian eggs’ mortality in the Białowieża Forest, Poland
 • MAŁGORZATA KRASIŃSKA, ANNA M. WÓJCIK, ELWIRA SZUMA, GENNADY F. BARYSHNIKOV, DYMITRI JU. MILOSERDOV — Variability in horn size of Lowland European bison in the Białowieża Forest at present and at the turn of the 19th and 20th centuries and of Caucasian European bison
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Wolf in the Tatras and in the Podtatrze
 • MARIUSZ PTAK — Water-level fluctuations in the Kamienna river in the years 1951 – 2010 (Piechowice profile)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — Species diversity of lichens (Fungi lichenisati) in Klewinowo village and surrounding areas (NE Poland)
 • BEATA SUMOROK, ANNA KUJAWA, DOROTA BORZYSZKOWSKA — The XIX Fungi Exhibition in Tuchola Landscape Park

POLEMICS
 • MICHAŁ SOKOŁOWSKI, ZBIGNIEW WITKOWSKI, ANDRZEJ SZCZOCARZ — Was the native Pieniny population of the butterfly “contaminated” by Pieniny-Alpine hybrids during the Apollo butterfly (Parnassius apollo L.) restitution programme conducted in the Pieniny National Park?

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Jodły Oleśnickie (województwo łódzkie)
 • MACIEJ SKORUPSKI, KAROLINA KURZAWSKA, ANNA WIERZBICKA, ELŻBIETA PASTWIK, ANDRZEJ PIASTA, ANDRZEJ M. JAGODZIŃSKI — Roztocze (Acari, Mesostigmata) rezerwatu przyrody „Ostrów Panieński” i przylegających plantacji topól euroamerykańskich
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Spalskiego Parku Krajobrazowego
 • MARIUSZ PTAK — Zmiany powierzchni jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • ADAM CHOIŃSKI, MARIUSZ PTAK — Jeziorność polskich parków narodowych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • AGNIESZKA SALAMAGA, BARBARA GRZESIAK — Nowe dane o rozmieszczeniu śluzowców w Polsce środkowej
 • JACEK KOBA — Pierwsze stanowisko widlicza (widłaka) spłaszczonego Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • ARTUR PLISZKO — Rzadkie, zagrożone i prawdopodobnie wymarłe rośliny naczyniowe rezerwatu „Ruda” w dolinie Rospudy
 • ANDRZEJ MELKE, STANISŁAW SZAFRANIEC — Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nowe dla Babiej Góry

POLEMIKI
 • MAŁGORZATA KRASIŃSKA, ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI — Konrad Wróblewski – badacz żubrów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • GRZEGORZ J. WOLSKI, EWA FUDALI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Jodły Oleśnickie nature reserve (Łódź voivodeship)
 • MACIEJ SKORUPSKI, KAROLINA KURZAWSKA, ANNA WIERZBICKA, ELŻBIETA PASTWIK, ANDRZEJ PIASTA, ANDRZEJ M. JAGODZIŃSKI — Mites (Acari, Mesostigmata) of the ‘‘Ostrów Panieński” nature reserve and adjacent poplar plantations
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Spała Landscape Park
 • MARIUSZ PTAK — Changes in the area of Lakes Located in Wielkopolska National Park and its buffer zone
 • ADAM CHOIŃSKI, MARIUSZ PTAK — Limnic ratio of national parks in Poland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • AGNIESZKA SALAMAGA, BARBARA GRZESIAK — New data on the distribution of Myxomycetes in central Poland
 • JACEK KOBA — First stand of Northern Running-pine Diphasiastrum complanatum (L.) HOLUB on the Kozienice Landscape Park
 • ARTUR PLISZKO — Rare, endangered and probably extinct vascular plants of “Ruda” Nature Reserve in the Rospuda river valley
 • ANDRZEJ MELKE, STANISŁAW SZAFRANIEC — Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) new for Babia Góra

POLEMICS
 • MAŁGORZATA KRASIŃSKA, ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI — Konrad Wróblewski – researcher of the European bison

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR DĄBKOWSKI, AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA — Ważki (Odonata) rezerwatu „Świdwie”
 • BOGDAN WIŚNIOWSKI, WIESŁAW PIOTROWSKI — Materiały do poznania żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Poleskiego Parku Narodowego
 • ANNA KLASA — Nasionnicowate (Diptera; Tephritidae) polskiej części Puszczy Białowieskiej
 • MARIUSZ PTAK — Zmienność temperatury i przebiegu zjawisk lodowych jeziora Łebsko i Gardno (Słowiński Park Narodowy)
 • MILENA MORAŚ, PAWEŁ STRZAŁKOWSKI — Właściwości fizykochemiczne gleb w rejonie wsi Pasterka w Parku Narodowym Gór Stołowych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWEŁ ADAMCZYK — Nowe stanowisko śnieżyczki przebiśniega Galanthus nivalis L. w Górach Świętokrzyskich
 • DAWID MARCZAK, JAKUB MASIARZ — Rzadkie gatunki chrząszczy saproksylicznych (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JAN S. BORATYŃSKI, KRZYSZTOF KASPRZYK, MIŁOSZ OWIEŚNY, DARIUSZ GÓRSKI — Stwierdzenie zimowania nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (BOIE, 1825) w Cytadeli w Grudziądzu
 • BŁAŻEJ GIERCZYK, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA — XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej

DYSKUSJA
 • PIOTR DĄBROWSKI — Ewolucja koncepcji rezerwatów biosfery

POLEMIKI
 • JERZY S. DĄBROWSKI, JANUSZ MASŁOWSKI — Czy informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo były rzeczywiście błędne?

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR DĄBKOWSKI, AGNIESZKA SZLAUER-ŁUKASZEWSKA — Dragonflies (Odonata) of the nature reserve “Świdwie”
 • BOGDAN WIŚNIOWSKI, WIESŁAW PIOTROWSKI — Contribution to the knowledge of wasps and bees (Hymenoptera, Aculeata) of Poleski National Park in Poland
 • ANNA KLASA — Fruit flies (Diptera; Tephritidae) of the Polish part of Białowieża Primeval Forest
 • MARIUSZ PTAK — Variability of temperature and ice phenomena on Łebsko and Gardno lakes (Słowiński National Park)
 • MILENA MORAŚ, PAWEŁ STRZAŁKOWSKI — Physicochemical properties of soils in the vicinity of the village of Pasterka in Stołowe Góry National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWEŁ ADAMCZYK — A new locality of snowdrop Galanthus nivalis L. in the Świętokrzyskie Mountains
 • DAWID MARCZAK, JAKUB MASIARZ — Rare species of saproxylic beetles (Insecta: Coleoptera) of Kampinos National Park
 • JAN S. BORATYŃSKI, KRZYSZTOF KASPRZYK, MIŁOSZ OWIEŚNY, DARIUSZ GÓRSKI — Observation of the wintering of the pond bat Myotis dasycneme (BOIE, 1825) in Citadel of Grudziądz
 • BŁAŻEJ GIERCZYK, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA — The XVIII Fungi Exposition of the Białowieża Forest

DISCUSSION
 • PIOTR DĄBROWSKI — Biosphere Reserves – Evolution of the concept

POLEMICS
 • JERZY S. DĄBROWSKI, JANUSZ MASŁOWSKI — Is the information on the introduction of Pieninian-Alpine hybrids of the Apollo butterfly in the Pieniny Mts. was in fact incorrect?

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ALICJA POLAK, PATRYCJA POLAK — Występowanie roślin obcego pochodzenia w strefie przybrzeżnej Jeziora Charzykowskiego (Zaborski Park Krajobrazowy)
 • BOGDAN WIŚNIOWSKI, KATARZYNA SZCZEPKO — Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Cz. VI. Grzebaczowate (Spheciformes: Sphecidae, Crabronidae)
 • STANISŁAW CZACHOROWSKI, ANDRZEJ ZAWAL, LECH PIETRZAK — Chruściki (Trichoptera) rezerwatu przyrody ,,Źródlisko Skrzypowe”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dziki Staw”
 • MAŁGORZATA ZBYRYT, ADAM ZBYRYT — Rekolonizacja Magurskiego Parku Narodowego przez bobra europejskiego Castor fiber – 27 lat po reintrodukcji
 • AGNIESZKA TOKARSKA, GRZEGORZ ISZKUŁO — Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • RADOSŁAW PUCHAŁKA, JAN PAKALSKI — Materiały do brioflory rezerwatu Golcowe Bagno (Równina Wałecka, Pomorze Zachodnie, Polska)
 • DOMINIKA MIERZWA-SZYMKOWIAK — Stanowisko ślimaka lądowego Cepaea vindobonensis (FÉRUSSAC, 1821) w Gackach koło Pińczowa
 • DAWID MASŁO — Monitoring motyli dziennych (Rhopalocera)Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny – założenia i wyniki programu pilotażowego

   Spis treści tomu 31 (2012)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ALICJA POLAK, PATRYCJA POLAK — The presence of alien plants in the coastal zone of Charzykowskie Lake (Zaborski Landscape Park)
 • BOGDAN WIŚNIOWSKI, KATARZYNA SZCZEPKO — Aculeata (Hymenoptera) of Kampinos National Park. Part VI. Digger wasps (Spheciformes: Sphecidae, Crabronidae)
 • STANISŁAW CZACHOROWSKI, ANDRZEJ ZAWAL, LECH PIETRZAK — Caddisflies (Trichoptera) of the nature reserve “Źródlisko Skrzypowe”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dziki Staw nature reserve
 • MAŁGORZATA ZBYRYT, ADAM ZBYRYT — Recolonization of the Magurski National Park by the European beaver Castor fiber – 27 years after reintroduction
 • AGNIESZKA TOKARSKA, GRZEGORZ ISZKUŁO — Nature and landscape values of reserves in the Międzychodzko-Sierakowskie Lakeland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • RADOSŁAW PUCHAŁKA, JAN PAKALSKI — Materials for bryoflora of the Golcowe Bagno Nature Reserve (Równina Wałecka Plain, West Pomerania, Poland)
 • DOMINIKA MIERZWA-SZYMKOWIAK — A locality of land snail Cepaea vindobonensis (FÉRUSSAC, 1821) in Gacki near Pińczów
 • DAWID MASŁO — Monitoring of the butterflies (Rhopalocera) of the Magura National Park and its environs – the assumptions and results of the pilot program

   Contents Vol. 31 (2012)

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR SADANOWICZ — Fauna wodopójek (Hydrachnidia) rezerwatu przyrody ,,Źródlisko Skrzypowe”
 • JOANNA PAKULNICKA, ANDRZEJ ZAWAL — Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „Źródlisko Skrzypowe”
 • STEFAN SOBCZAK, ZBIGNIEW MOCARSKI, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WITOLD ZAJDA — Motyle nocne (Lepidoptera: Heterocera) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Szanieckiego Parku Krajobrazowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MAŁGORZATA STASIŃSKA — Materiały do poznania macromycetes rezerwatu „Źródlisko Skrzypowe” (NW Polska)
 • GRZEGORZ OSOJCA-KRASIŃSKI — Pierwsze stanowisko ponurka Szneidera Boros schneideri w lasach Puszczy Augustowskiej (NE Polska)

DYSKUSJA
 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA — Białowieski Park Narodowy – prestiż i zobowiązanie – Czyli co wynika ze statusu Światowego Dziedzictwa i wyróżnienia Europejskim Dyplomem Obszarów Chronionych?
 • CZESŁAW OKOŁÓW — Szkolenie przewodników do pracy na obszarach cennych przyrodniczo (Doświadczenia z Białowieży)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANDRZEJ ZAWAL, PIOTR SADANOWICZ — Water mites (Hydrachnidia) of the “Źródlisko Skrzypowe” nature reserve
 • JOANNA PAKULNICKA, ANDRZEJ ZAWAL — Water beetles (Coleoptera) of the “Źródlisko Skrzypowe” nature reserve
 • STEFAN SOBCZAK, ZBIGNIEW MOCARSKI, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WITOLD ZAJDA — Moths (Lepidoptera: Heterocera) of Bolimowski Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Szaniecki Landscape Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAŁGORZATA STASIŃSKA — Contribution to the study of macromycetes of the “Źródlisko skrzypowe” nature reserve (NW Poland)
 • GRZEGORZ OSOJCA-KRASIŃSKI — The first locality of Boros schneideri in the Augustów Forest (NE Poland)

DISCUSSION
 • RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA — Białowieża National Park – Prestige and Obligation – The outcome of the world heritage status and European diploma of protected areas
 • CZESŁAW OKOŁÓW — Training of guides for work in valuable natural areas (Experience from Białowieża)

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • SYLWIA KIERCUL — Rola porostów w przyrodzie i życiu człowieka
 • JACEK KOBA — Kresowe stanowisko środkowoeuropejskiego acydofilnego lasu dębowego Calamagrostio arundinaceae – Quercetum petraeae (HARTM. 1934) SCAM. et PASS. 1959 na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ANDRZEJ ZAWAL — Ważki (Odonata) rezerwatu przyrody „Źródlisko Skrzypowe”
 • JERZY M. GUTOWSKI, WIESŁAW PIOTROWSKI, ROBERT ROZWAŁKA — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Poleskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, ADAM C. BRYLEWSKI, ELŻBIETA BOGACKA-KAPUSTA, ANDRZEJ MARTYNIAK — Charakterystyka ichtiofauny rzeki Kirsny (dorzecze Łyny)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Gaj” i stawów Chorzewskich
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Pieczyska”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • EMILIA GRZĘDZICKA — Stanowisko zerwy kulistej (Phyteuma orbiculare L.) na obszarze Niecki Nidziańskiej
 • PIOTR ZABŁOCKI, MICHAŁ WOLNY — Pierwsze stanowisko miedziopiersi północnej Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Opolszczyźnie z komentarzem do listy ważek województwa opolskiego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • SYLWIA KIERCUL — The role of lichens in nature and the life of man
 • JACEK KOBA — The borderland locality of the acidophilous oak forest Calamagrostio arundinaceae – Quercetum petraeae (HARTM. 1934) SCAM. et PASS. 1959 in the Kozienicki Landscape Park
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ANDRZEJ ZAWAL — Dragonflies (Odonata) of the nature reserve “Źródlisko Skrzypowe”
 • JERZY M. GUTOWSKI, WIESŁAW PIOTROWSKI, ROBERT ROZWAŁKA — Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poleski National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, ADAM C. BRYLEWSKI, ELŻBIETA BOGACKA-KAPUSTA, ANDRZEJ MARTYNIAK — Fish Fauna of Kirsna River (Łyna River tributary)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Gaj nature reserve and of the Chorzewo ponds
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Pieczyska nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • EMILIA GRZĘDZICKA — The locality of the Round-headed Rampion (Phyteuma orbiculare L.) in the Niecka Nidziańska Basin
 • PIOTR ZABŁOCKI, MICHAŁ WOLNY — The first locality of the Northern Emerald Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Opole region (Southwest Poland) with commentary to the list of dragonflies of Opole voivodeship

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA KUJAWA, BŁAŻEJ GIERCZYK, BARBARA KUDŁAWIEC, JERZY KARG — Współczesne występowanie piestrzenicy olbrzymiej Gyromitra gigas (KROMBH.) COOKE w Polsce i ocena jej zagrożenia
 • IZABELA ZAJĄC — Różnorodność florystyczna górnego odcinka doliny rzeki Rawki
 • MARIA OLESZCZUK — Zodarion germanicum C.L. KOCH (Araneae, Zodariidae) w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego – nowe stanowiska w Wielkopolsce
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, MAREK PRZEWOŹNY, MAGDALENA ZGIERSKA — Wstępne badania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (Polska środkowo-wschodnia)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Milechowy”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Biesak-Białogon”
 • MACIEJ ARCISZEWSKI, WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, ANNA MIRUĆ, ANNA SUCHOWOLEC — Płazy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
 • JACEK BŁAŻUK, MATEUSZ CIECHANOWSKI, ANDRZEJ GARBALEWSKI — Śmiertelność płazów na drogach w latach 1999 i 2009 na trzech wybranych stanowiskach w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i w jego najbliższym sąsiedztwie w Gdańsku
 • KATARZYNA DALESZCZYK — Czy potencjał rozrodczy żubrów maleje?

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ALEKSANDRA MONWID, DARIUSZ KUBIAK — Stanowisko Thelotrema lepadinum (ACH.) ACH. (Thelotremataceae, zlichenizowane Ascomycota) w rezerwacie „Pupy” (Puszcza Piska)
 • ANNA PACYNA, DARIUSZ TLAŁKA, EDWARD WALUSIAK — Widlicz Isslera Diphasiastrum issleri w Babiogórskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA KUJAWA, BŁAŻEJ GIERCZYK, BARBARA KUDŁAWIEC, JERZY KARG — Prezent distribution of Snow Morel Gyromitra gigas (KROMBH.) COOKE in Poland and threats assessment
 • IZABELA ZAJĄC — Diversity of vascular plants of the upper course of the Rawka river
 • MARIA OLESZCZUK — Zodarion germanicum C.L. KOCH (Araneae, Zodariidae) in the gen. Dezydery Chłapowski Landscape Park – new localities in Wielkopolska
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, MAREK PRZEWOŹNY, MAGDALENA ZGIERSKA — Preliminary studies of aquatic beetles (Coleoptera) of the Nadwieprzański Landscape Park (Middle-Eastern Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Milechowy nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Biesak-Białogon nature reserve
 • MACIEJ ARCISZEWSKI, WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, ANNA MIRUĆ, ANNA SUCHOWOLEC — Amphibian fauna of the Nadmorski Landscape Park and its buffer zone
 • JACEK BŁAŻUK, MATEUSZ CIECHANOWSKI, ANDRZEJ GARBALEWSKI — Amphibian mortality on roads in the years 1999 and 2009 on the three selected sites in Tricity Landscape Park and in its neighborhood – Gdańsk
 • KATARZYNA DALESZCZYK — Is reproductive potential of European bison decreasing?

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ALEKSANDRA MONWID, DARIUSZ KUBIAK — Locality of Thelotrema lepadinum (ACH.) ACH. (Thelotremataceae, lichenized Ascomycota) in the “Pupy” nature reserve (Puszcza Piska Large Forest)
 • ANNA PACYNA, DARIUSZ TLAŁKA, EDWARD WALUSIAK — Diphasiastrum issleri in the Babia Góra National Park

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA KUJAWA, BŁAŻEJ GIERCZYK, PIOTR CHACHUŁA, JERZY KARG, MAREK HALAMA, MIROSŁAW GRYC — Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia
 • ANNA KUJAWA, BARBARA KUDŁAWIEC, BŁAŻEJ GIERCZYK, MATEUSZ STEFANIAK, MAŁGORZATA KOŁTOWSKA, SŁAWOMIR MIELCZAREK — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. w Wielkopolsce
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu torfowiskowego Czarny Ług oraz jego otuliny (województwo łódzkie)
 • DOMINIK KOPEĆ, BŁAŻEJ KRAWCZYK, GRZEGORZ J. WOLSKI, IZABELA ZAJĄC — Szata roślinna rezerwatu Wrząca (woj. łódzkie)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • MAGDALENA WYBRANIEC, GRZEGORZ HEBDA — Nietoperze (Chiroptera) w obiektach sakralnych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Opolszczyzna)
 • STANISŁAW WIKA — W sprawie rezerwatu przyrody „Smoleń” – nowe propozycje i realne możliwości ochrony

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ANNA DELIMAT, DOMINIKA KUSTOSZ, EDWARD WALUSIAK — Nowe stanowiska czosnku niedźwiedziego Allium ursinum L. na granicy Tatr i na Podtatrzu
 • DAWID MARCZAK, ALEXIA HOSTE-DANYŁOW, DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK, ANDRZEJ MELKE, BARTŁOMIEJ PACUK, JAKUB MASIARZ — Nowe stanowiska rzadkich, interesujących i chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego

POLEMIKI
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI, PAWEŁ ADAMSKI, KRZYSZTOF KARWOWSKI — Błędne informacje o wprowadzeniu w Pieniny mieszańców pienińsko-alpejskich niepylaka apollo

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA KUJAWA, BŁAŻEJ GIERCZYK, PIOTR CHACHUŁA, JERZY KARG, MAREK HALAMA, MIROSŁAW GRYC — Geastrum triplex in Poland – present-day occurrence, distribution and assessment of its threatened status
 • ANNA KUJAWA, BARBARA KUDŁAWIEC, BŁAŻEJ GIERCZYK, MATEUSZ STEFANIAK, MAŁGORZATA KOŁTOWSKA, SŁAWOMIR MIELCZAREK — Scarlet Elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Greater Poland
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Czarny Ług peat bog reserve and its buffer zone (Łódź Province)
 • DOMINIK KOPEĆ, BŁAŻEJ KRAWCZYK, GRZEGORZ J. WOLSKI, IZABELA ZAJĄC — Flora and vegetation of the Wrząca nature reserve (Central Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Przedborski Landscape Park
 • MAGDALENA WYBRANIEC, GRZEGORZ HEBDA — Bats (Chiroptera) in sacred buildings in the Stobrawa Landscape Park (Opole Province)
 • STANISŁAW WIKA — A case of the Smoleń reserve – new proposals and possibilities for conservation

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ANNA DELIMAT, DOMINIKA KUSTOSZ, EDWARD WALUSIAK — New localities of Allium ursinum L. on the border of the Tatras and on Podtatrze
 • DAWID MARCZAK, ALEXIA HOSTE-DANYŁOW, DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK, ANDRZEJ MELKE, BARTŁOMIEJ PACUK, JAKUB MASIARZ — New records of rare, interesting and protected beetle species (Coleoptera) of Kampinos National Park’s fauna

POLEMICS
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI, PAWEŁ ADAMSKI, KRZYSZTOF KARWOWSKI — Incorrect information on introduction of Pieninian-Alpine hybrids of the apollo butterfly in the Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ALEKSANDRA GRABOWSKA, PIOTR ZANIEWSKI, MAŁGORZATA WIERZBICKA — Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu „Brwilno” (Środkowa Polska)
 • VLADIMIR GOLUBKOV, ADAM BOHDAN, MARTA POPŁAWSKA — Nowe, rzadkie i interesujące gatunki porostów Białowieskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ KUBIAK — Stan zachowania bioty porostów w rezerwatach „Dęby Napiwodzkie” i „Koniuszanka II” na Pojezierzu Olsztyńskim
 • BARTOSZ PIWOWARSKI — Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis L. w Świętokrzyskim Parku Narodowym
 • MAGDALENA OPAŁA, LESZEK MAJGIER, TOMASZ PARUSEL — Dendrochronologiczna ocena wieku drzew iglastych w wybranych rezerwatach leśnych województwa opolskiego
 • DARIUSZ HOFMAŃSKI, JERZY KARG — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
 • EWELINA JANULIS — Występowanie płazów w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na wschód od Ustki”
 • ŁUKASZ KURKOWSKI, ALICJA SZOSTKIEWICZ, ANNA WEISTOCK — Awifauna torfowisk i terenów podmokłych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
 • JAKUB GRYZ, IGA GÓŹDŹ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Wpływ antropogenicznego przekształcenia krajobrazu na skład pokarmu puszczyka Strix aluco L. w Biebrzańskim Parku Narodowym

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ZBIGNIEW GAJEWSKI, DAMIAN MARCISZ — Nowe stanowisko obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
 • AGATA PIWNIK, DARIUSZ SKARŻYŃSKI — Skoczogonki (Collembola) wydm śródlądowych specjalnego obszaru ochrony Wrzosowisko Przemkowskie
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASIŃSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK — XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ALEKSANDRA GRABOWSKA, PIOTR ZANIEWSKI, MAŁGORZATA WIERZBICKA — Contribution to knowledge of lichens and lichenicolous fungi of the „Brwilno” nature reserve (central Poland)
 • VLADIMIR GOLUBKOV, ADAM BOHDAN, MARTA POPŁAWSKA — New, rare and interesting lichens of the Białowieża National Park
 • DARIUSZ KUBIAK — State of preservation of the lichen biota in the Dęby Napiwodzkie and Koniuszanka II nature reserves in the Olsztyn Lakeland
 • BARTOSZ PIWOWARSKI — The snowdrop Galanthus nivalis L. in the Świętokrzyski National Park
 • MAGDALENA OPAŁA, LESZEK MAJGIER, TOMASZ PARUSEL — Dendrochronological estimate of the age of conifers in selected forest reserves in Opolskie voivodeship
 • DARIUSZ HOFMAŃSKI, JERZY KARG — Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Gen. Dezydery Chłapowski Landscape Park
 • EWELINA JANULIS — The occurrence of amphibians in the Protected Landscape Area “Pas Pobrzeża na wschód od Ustki”
 • ŁUKASZ KURKOWSKI, ALICJA SZOSTKIEWICZ, ANNA WEISTOCK — Breeding avifauna of peat bogs and wetlands of the Górzno-Lidzbark Landscape Park
 • JAKUB GRYZ, IGA GÓŹDŹ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Impact of anthropogenic landscape transformation on the diet composition of tawny owl Strix aluco L. in Biebrza National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ZBIGNIEW GAJEWSKI, DAMIAN MARCISZ — A new locality of Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) in the Ojców National Park
 • AGATA PIWNIK, DARIUSZ SKARŻYŃSKI — Springtails (Collembola) of inland dunes in the special area of protection Wrzosowisko Przemkowskie
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASIŃSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK — The XVII Fungi Exposition of the Białowieża Forest in Hajnówka

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • PAWEŁ PAWLIKOWSKI, DAN WOŁKOWYCKI, PIOTR ZANIEWSKI, ŁUKASZ KOZUB, FILIP JARZOMBKOWSKI, IWONA DEMBICZ, MAGDA GALUS, RAFAŁ ZARZECKI, ŁUKASZ BANASIAK — Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Kozi Rynek” w Puszczy Augustowskiej
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWEŁ ADAMSKI — Znaczenie zastępczych stanowisk w utrzymaniu populacji dziewięćsiłu popłocholistnego Carlina onopordifolia w Polsce
 • ANDRZEJ M. JAGODZIŃSKI, MONIKA KUBIAK, ALEKSANDRA WARNKOWSKA, JĘDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, NATASZA DOPIERAŁA, SEBASTIAN ROSIK, ARKADIUSZ MOTYL, ADRIAN ŁUKOWSKI, ADRIAN KOTER, BEATA KĄTNA, KAMIL OPIEŁKA, ANNA BARYCZA, KRZYSZTOF JANISZEWSKI, HUBERT PRAIS, DOROTA WROŃSKA-PILAREK — Występowanie klonu polnego Acer campestre L. na terenie rezerwatów przyrody „Ostrów Panieński” i „Łęgi na Ostrowiu Panieńskim” koło Chełmna
 • ADAM BYK, MARCIN KUDŁA — Chrząszcze nekrofilne z rodzin: Coleoptera, Sphaeritidae, Histeridae – Histerinae, Leiodidae – Cholevinae, Silphidae terenów leśnych Puszczy Białowieskiej
 • ANNA KLASA, BOGUSŁAW SOSZYŃSKI — Bzygowate (Syrphidae; Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego
 • JERZY WYPIÓRKIEWICZ — Występowanie drobnych ssaków w rezerwacie Kwiatówka

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • BARTŁOMIEJ PACUK, ALEKSANDER JABŁOŃSKI — Nowe stanowiska tęgosza rdzawego Elater ferrugineus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Elateridae) orazPlatyrhinus resinosus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) w zachodniej Polsce
 • MICHAŁ NOWAK, PAWEŁ SZCZERBIK, ARTUR KLACZAK, WŁODZIMIERZ POPEK —Ponowne stwierdzenie piekielnicy Alburnoides bipunctatus (Teleostei: Cyprinidae) w rzece Nidzie
 • ANNA KUJAWA, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANDRZEJ GRYGORUK — XXXIII Wszechnica Biebrzańska – Grzyby nad Biebrzą

   Spis treści tomu 29 (2010)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PAWEŁ PAWLIKOWSKI, DAN WOŁKOWYCKI, PIOTR ZANIEWSKI, ŁUKASZ KOZUB, FILIP JARZOMBKOWSKI, IWONA DEMBICZ, MAGDA GALUS, RAFAŁ ZARZECKI, ŁUKASZ BANASIAK — Vascular plants of the Kozi Rynek Nature Reserve in the Augustów Forest (NE Poland)
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWEŁ ADAMSKI — Importance of substitute sites in the maintenance of populations of the thistle Carlina onopordifolia in Poland
 • ANDRZEJ M. JAGODZIŃSKI, MONIKA KUBIAK, ALEKSANDRA WARNKOWSKA, JĘDRZEJ ZIÓŁKOWSKI, NATASZA DOPIERAŁA, SEBASTIAN ROSIK, ARKADIUSZ MOTYL, ADRIAN ŁUKOWSKI, ADRIAN KOTER, BEATA KĄTNA, KAMIL OPIEŁKA, ANNA BARYCZA, KRZYSZTOF JANISZEWSKI, HUBERT PRAIS, DOROTA WROŃSKA-PILAREK — Occurence of common maple Acer campestre L. in “Ostrów Panieński” and “Łęgi na Ostrowiu Panieńskim” nature reserves near Chełmno
 • ADAM BYK, MARCIN KUDŁA — Necrophilous beetles: Sphaeritidae, Histeridae – Histerinae, Leiodidae – Cholevinae, Silphidae of forest areas in the Białowieża Forest
 • ANNA KLASA, BOGUSŁAW SOSZYŃSKI — Hoverflies (Syrphidae; Diptera) of the Ojców National Park
 • JERZY WYPIÓRKIEWICZ — Occurrence of small mammals in the Kwiatówka Nature Reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • BARTŁOMIEJ PACUK, ALEKSANDER JABŁOŃSKI — New locality of rusty click beetle Elater ferrugineus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Elateridae) and scarce fungus weevil Platyrhinus resinosus (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera: Anthribidae) from Western Poland
 • MICHAŁ NOWAK, PAWEŁ SZCZERBIK, ARTUR KLACZAK, WŁODZIMIERZ POPEK — Occurrence of the spirlin Alburnoides bipunctatus (Teleostei: Cyprinidae) in the Nida River
 • ANNA KUJAWA, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANDRZEJ GRYGORUK — The XXXIII Wszechnica Biebrzańska Seminar – Fungi in the Biebrza National Park

   Contents Vol. 29 (2010)

SUMMARY >>>Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MAGDALENA LAZARUS, SULISŁAWA BORZYSZKOWSKA, MARTA KOLANOWSKA, BARBARA KRÓL, MARTIN KUKWA, MARTA LIBERACKA, ANNA ŚLĘZAK, KATARZYNA WSZAŁEK-ROŻEK — Flora roślin naczyniowych doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym na odcinku jezioro Hańcza – Turtul
 • BOGDAN JAROSZEWICZ — Stan zachowania na terenie Puszczy Białowieskiej gatunków motyli z załączników II i IV Dyrektywy Siedliskowej i propozycje działań ochronnych
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, MARCIN POPIOŁEK, JAN KUSZNIERZ, KRZYSZTOF BALDY, JAN KOTUSZ — Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Stołowych
 • DARIUSZ WOJDAN, MARTA SOBIERAJ — Herpetofauna Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN, MAŁGORZATA ZIELIŃSKA — Herpetofauna Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
 • ZYGMUNT DENISIUK — Ochrona polskiej przyrody i dziedzictwa kulturowego w programach UNESCO

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — Nowe stanowisko podejźrzona marunowego Botrychium matricariifolium (RETZ.) A. BRAUNex W.D.J. KOCH (Ophioglossaceae) w Białowieskim Parku Narodowym
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. w rezerwatach „Rybojady" i „Jeziora Gołyńskie"
 • DAWID MARCZAK — Strojniś nadobny Philaeus chrysops (PODA, 1761) (Araneae: Salticidae) w Kampinoskim Parku Narodowym
 • DAWID MARCZAK, PRZEMYSŁAW KUREK,MAREK PRZEWOŹNY, JAN DANYŁOW — Nowe gatunki chronionych chrząszczy (Insecta: Coleoptera) w Kampinoskim Parku Narodowym
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASIŃSKI, JUDYTA KONIK — XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej — ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów 

POLEMIKI
 • JERZY S. DĄBROWSKI — Losy niepylaka apollo Parnassius apollo L. (Lepidoptera: Papilionidae) w Tatrzańskim Parku Narodowym i problemy jego reintrodukcji

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MAGDALENA LAZARUS, SULISŁAWA BORZYSZKOWSKA, MARTA KOLANOWSKA, BARBARA KRÓL, MARTIN KUKWA, MARTA LIBERACKA, ANNA ŚLĘZAK, KATARZYNA WSZAŁEK-ROŻEK — The vascular plant flora of the Czarna Hańcza River valley in the Suwałki Landscape Park between Lake Hańcza and Turtul
 • BOGDAN JAROSZEWICZ — State of conservation of butterfly species listed in Annex II and IV to Habitat Directive and proposals for their conservation in the Białowieża Forest
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, MARCIN POPIOŁEK, JAN KUSZNIERZ, KRZYSZTOF BALDY, JAN KOTUSZ — Monitoring of ichthyofauna of the Stołowe Mountains National Park
 • DARIUSZ WOJDAN, MARTA SOBIERAJ — Herpetofauna of the Kozienice Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN, MAŁGORZATA ZIELIŃSKA — Herpetofauna of the Suchedniów-Oblęgorek Landscape Park
 • ZYGMUNT DENISIUK — Protection of Polish nature and culture heritage within UNESCO programmes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — A new locality of Botrychium matricariifolium (RETZ.) A. BRAUN ex W.D.J. KOCH (Ophioglossaceae) in the Białowieża National Park
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Drosera rotundifolia L. in "Rybojady" and "Jeziora Gołyńskie" Nature Reserves
 • DAWID MARCZAK — Philaeus chrysops (PODA, 1761) (Araneae: Salticidae) in Kampinos National Park
 • DAWID MARCZAK, PRZEMYSŁAW KUREK, MAREK PRZEWOŹNY, JAN DANYŁOW — New species of protected beetles (Insecta: Coleoptera) in the Kampinos National Park
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASIŃSKI, JUDYTA KONIK — The XVI Fungi Exposition of the Białowieża Forest — general characteristic of gathered fungi 

POLEMICS
 • JERZY S. DĄBROWSKI — The fate of Parnassius apollo L. (Lepidoptera: Papilionidae) in the Tatra National Park and problems of its reintroduction

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • DARIUSZ KUBIAK, MARTA WRZOSEK, PIOTR ZANIEWSKI — Materiały do bioty porostów i grzybów naporostowych rezerwatu „Las Bielański” w Warszawie
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWEŁ ADAMSKI — Dynamika naturalnych i zastępczych populacji dziewięćsiłu popłocholistnego Carlina onopordifolia BESSER w latach 2005 – 2009
 • TADEUSZ WOJAS — Materiały do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) torfowisk i młak Tatr Polskich
 • ALEKSEJ N. BUNEVICH — Występowanie choroby układu moczowo-płciowego u żubrów samców w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej
 • ZBIGNIEW JAKUBIEC, ANNA WEIDNER — Obserwowane reakcje zwierząt na obecność ludzi i wytwory cywilizacji w polskich parkach narodowych
 • MAŁGORZATA OŻGO — Rola małych zbiorników wodnych w ochronie bioróżnorodności

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • ANNA SOŁTYS-LELEK — Występowanie ułudki leśnej Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK w Ojcowskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • DARIUSZ KUBIAK, MARTA WRZOSEK, PIOTR ZANIEWSKI — Contribution to knowledge of lichens and lichenicolous fungi of the “Las Bielański” nature reserve in Warsaw
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWEŁ ADAMSKI — Dynamics of natural and introduced populations of the thistle Carlina onopordifolia BESSER in the years 2005 – 2009
 • TADEUSZ WOJAS — Materials to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of peatbogs and bog-springs in Polish Tatra Mountains
 • ALEKSEJ N. BUNEVICH — Occurrence of uro-genital disease (balanoposthitis) in males of the European bison in the Belorussian part of the Białowieża Forest
 • ZBIGNIEW JAKUBIEC, ANNA WEIDNER — Response of some animals to human activity in Polish national parks
 • MAŁGORZATA OŻGO — The role of small water bodies in the conservation of biodiversity

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ANNA SOŁTYS-LELEK — The occurrence of Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK in the Ojców National Park (Southern Poland)

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • STANISŁAW CIEŚLIŃSKI — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Białowieskiej (NE Polska)
 • WOJCIECH GRUSZKA — Porosty rezerwatu „Osiedle Kormoranów” na Pojezierzu Krajeńskim (północno-zachodnia Polska)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, JANINA JAKUBOWSKA-GABARA — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Łaznów
 • ANDRZEJ BOBIEC, EWELINA JASZCZ — Dąb szypułkowy w Białowieskim Parku Narodowym: fala naturalnego odnowienia?
 • DAWID MARCZAK — Rzadkie gatunki chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego
 • BEATA KOJTEK, EWA ROCHOWICZ — Zespół lęgowy leśnych ptaków rezerwatu Morysin w Warszawie
 • MAŁGORZATA KRASIŃSKA, ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI — Przebieg i dyspersja choroby nekrotycznego zapalenia napletka samców żubrów na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Nowe informacje o żywcu dziewięciolistnym Dentaria enneaphyllos w rezerwacie leśnym „Sługocice” k. Tomaszowa Mazowieckiego (Polska Środkowa)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • STANISŁAW CIEŚLIŃSKI — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Białowieża Primeval Forest (NE Poland)
 • WOJCIECH GRUSZKA — Lichens of the “Osiedle Kormoranów” reserve in Krajeńskie Lake District (north-western Poland)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI, JANINA JAKUBOWSKA-GABARA — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Łaznów forest reserve
 • ANDRZEJ BOBIEC, EWELINA JASZCZ — Pedunculate oak in the Białowieża National Park: a wave of natural regeneration?
 • DAWID MARCZAK — Rare beetle species (Insecta: Coleoptera) in Kampinos National Park
 • BEATA KOJTEK, EWA ROCHOWICZ — Forest breeding bird community of the Morysin reserve in Warsaw
 • MAŁGORZATA KRASIŃSKA, ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI — Course and dispersion of the disease posthitis/balanoposthitis in males of the European bison in the Polish part of Białowieża Forest

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • RYSZARD PLACKOWSKI — New data on Dentaria enneaphyllos in the “Sługocice” Forest Nature Reserve near Tomaszów Mazowiecki (Central Poland)

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny – Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA BUJAKIEWICZ, ANNA KUJAWA — Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ KARASIŃSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK, ANNA KUJAWA, ARTUR OBIDZIŃSKI — Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. w Polsce – nowe stanowiska i nowy substrat
 • ANNA MATWIEJUK — Stan bioty porostów Studzianego Lasu w Wigierskim Parku Narodowym (Polska północno-wschodnia)
 • ALICJA KOCIOŁA, ALICJA SŁUPSKA — Dynamika procesów lasotwórczych wielogatunkowych buczyn i jedlin
  w optymalnych i terminalnych fazach rozwoju w Uroczyskach Grele i Obrocz w Roztoczańskim Parku Narodowym
 • ANNA STĘPIEŃ, RADOMIR JASKUŁA — Materiały do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • ANDRZEJ GINALSKI — Brytyjskie parki narodowe – wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, PIOTR CHACHUŁA — Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (FR.) LINK w Polsce
 • JEREMI KOŁODZIEJEK — Występowanie groszku skrzydlastego Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER (Fabaceae)
  w środkowej Polsce
 • DAWID MARCZAK — Materiały do poznania fauny wybranych rodzin motyli nocnych (Lepidoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego
 • ADAM OLSZEWSKI, MICHAŁ GŁÓWKA — Stan poznania ichtiofauny Kampinoskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA BUJAKIEWICZ, ANNA KUJAWA — Macrofungi in selected reserves of Białowieża Forest
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ KARASIŃSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK, ANNA KUJAWA, ARTUR OBIDZIŃSKI — Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Poland – new localities and a new substratum
 • ANNA MATWIEJUK — State of lichens biota of Studziany Las in Wigry National Park (north-eastern Poland)
 • ALICJA KOCIOŁA, ALICJA SŁUPSKA — The dynamics of forest-making processes of the multispecies beech stands and multispecies fir stands in optimal and terminal phases in Ranges Grele and Obrocz in Roztoczański National Park
 • ANNA STĘPIEŃ, RADOMIR JASKUŁA — Materials to knowledge of carabid fauna (Coleoptera: Carabidae) of Bolimów Landscape Park
 • ANDRZEJ GINALSKI — British national parks – selected aspects of nature conservation management

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, PIOTR CHACHUŁA — New localities and new hosts of Phleogena faginea (FR.) LINK in Poland
 • JEREMI KOŁODZIEJEK — The occurrence of Lathyrus linifolius (REICHARD) BÄSSLER (Fabaceae) in Central Poland
 • DAWID MARCZAK — Materials to the knowledge of selected Macromoths (Lepidoptera) of Kampinos National Park
 • ADAM OLSZEWSKI, MICHAŁ GŁÓWKA — State of knowledge concerning the ichthyofauna of Kampinos National Park

SUMMARY >>>
Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MARIA ŁAWRYNOWICZ, DOMINIKA ŚLUSARCZYK, IWONA WALEWSKA-GRĄBCZEWSKA — Grzyby projektowanego rezerwatu „Gąszczyk” na Wyżynie Częstochowskiej
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Stanowisko kruszczyka drobnolistnego Epipactis microphylla (EHRH.) SW. w rezerwacie „Lipowiec” koło Chrzanowa w Polsce Południowej
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) rezerwatu „Polana Siwica” i terenów przyległych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, TADEUSZ PAWLIKOWSKI — Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
 • TOMASZ JANISZEWSKI, BARTOSZ LESNER, KACPER SKOPIŃSKI — Zimowanie ptaków wodno-błotnych na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w latach 1988 – 2009
 • DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK, DAWID MARCZAK — Wysokie zagęszczenie terytoriów lelka Caprimulgus europaeus L. 1758 na wrzosowisku Niepust w Kampinoskim Parku Narodowym
 • MACIEJ TURZAŃSKI — Sowy Strigiformes Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, BOGUMIŁA OLECH, WOJCIECH PAWENTA — Charakterystyka geobotaniczna siedlisk derkacza Crex crex L. w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego
 • WOJCIECH GĄSIENICA-BYRCYN — Sposoby pozyskiwania świstaków w Tatrach
 • TOMASZ SKRZYDŁOWSKI — Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne w buczynie karpackiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — Nowy gatunek rośliny naczyniowej podejźrzon rutolistny Botrychium multifidium (L.) (Ophioglossaceae) w Białowieskim Parku Narodowym
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Nowe stanowisko wyblina jednolistnego Malaxis monophyllos L. SW. w otulinie rezerwatu „Lipowiec” koło Chrzanowa

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MARIA ŁAWRYNOWICZ, DOMINIKA ŚLUSARCZYK, IWONA WALEWSKA-GRĄBCZEWSKA — Macrofungi of the planned nature reserve “Gąszczyk” in the Częstochowa Upland
 • RYSZARD PLACKOWSKI — Information on the locality of small-leaved hellaborine Epipactis microphylla (EHRH.) SW. in the “Lipowiec” reserve near Chrzanów (Poland)
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Aculeata (Hymenoptera) of the “Polana Siwica” reserve and adjacent areas in the Bolimowski Landscape Park
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, TADEUSZ PAWLIKOWSKI — The state of knowledge on the bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park
 • TOMASZ JANISZEWSKI, BARTOSZ LESNER, KACPER SKOPIŃSKI — Wintering of waterfowl in Załęczański Landscape Park in 1988 – 2009
 • DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK, DAWID MARCZAK — High density of the Nightjar Caprimulgus europaeus L. 1758 territories on the Niepust heath land in the Kampinoski National Park
 • MACIEJ TURZAŃSKI — Owls Strigiformes of the Ojców National Park and its buffer zone
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, BOGUMIŁA OLECH, WOJCIECH PAWENTA — Geobotanic characteristics of the corncrake Crex crex L. biotopes in the western part of the Kampinoski National Park
 • WOJCIECH GĄSIENICA-BYRCYN — The ways to capture marmots in the Tatras
 • TOMASZ SKRZYDŁOWSKI — An evaluation of the influence of ungulates on natural regeneration in Carpathian beech forests of the Tatra National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — A new vascular plant species leathery moonwort Botrychium multifidium (L.) (Ophioglossaceae) in the Białowieża National Park (NE Poland)
 • RYSZARD PLACKOWSKI — A new locality of bog orchid Malaxis monophyllos L. SW. in the buffer zone of the “Lipowiec” nature reserve near Chrzanów

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • BŁAŻEJ GIERCZYK, PIOTR CHACHUŁA, DARIUSZ KARASIŃSKI, ANNA KUJAWA, KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ PACHLEWSKI, MAREK SNOWARSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, TOMASZ ŚLUSARCZYK, MICHAŁ WÓJTOWSKI —
  Grzyby wielkoowocnikowe polskich Bieszczadów. Część I
 • JOLANTA ADAMCZYK — Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska)
 • ANNA HALLADIN-DĄBROWSKA, LESZEK KUCHARSKI — Rola polan reglowych w ochronie różnorodności biologicznej Gorczańskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • BŁAŻEJ GIERCZYK, PIOTR CHACHUŁA, DARIUSZ KARASIŃSKI, ANNA KUJAWA, KRZYSZTOF KUJAWA, TOMASZ PACHLEWSKI, MAREK SNOWARSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, TOMASZ ŚLUSARCZYK, MICHAŁ WÓJTOWSKI —
  Macrofungi of the Polish Bieszczady Mountains. Part I
 • JOLANTA ADAMCZYK — Macrofungi of diverse xerothermic swards of the planned landscape reserve of Olsztyńskie Skały (Częstochowa Upland)
 • ANNA HALLADIN-DĄBROWSKA, LESZEK KUCHARSKI — The role of subalpine forest glades in the protection of biological diversity within the Gorce National Park

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JACEK PIĘTKA, BEATA DOBROWOLSKA — Stopień porażenia sosen Pinus sylvestris L. przez czyrenia sosnowego Phellinus pini (BROT.: FR.) A. AMES w obszarze ochrony ścisłej „Nart” w Kampinoskim Parku Narodowym
 • PAWEŁ ZARZYŃSKI — Zakres zdolności i preferencji troficznych drewna izolatu pniarka modrzewiowego (Fomitopsis officinalis (VILL.) BONDARTSEV et SINGER) pochodzącego z obszaru chronionego „Chełmowa Góra” badany w warunkach in vitro
 • KATARZYNA KOLANKO — Porosty rezerwatu przyrody „Starodrzew Szyndzielski” w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej (północno-wschodnia Polska)
 • DARIUSZ KUBIAK — Porosty rezerwatu „Dziektarzewo”
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, JERZY NADOLSKI — Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) wybranych obszarów chronionych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki
 • MAŁGORZATA SKRZYPCZYŃSKA, JUSTYNA CZOPA — Owady uszkadzające owoce i nasiona jarzębiny zwyczajnej Sorbus aucuparia L. w Gorczańskim Parku Narodowym
 • ANNA KLASA, JÓZEF PARTYKA — Stanowiska bobrów europejskich Castor fiber L. w Dolinie Sąspowskiej (Ojcowski Park Narodowy) w latach 2005 – 2007 w porównaniu z latami 1985 – 1992
 • DOMINIK KOPEĆ, BŁAŻEJ CHMIELECKI, ANNA HALLADIN-DĄBROWSKA, JUSTYNA WYLAZŁOWSKA, ANNA KOZACZUK, PIOTR POPKIEWICZ, ANNA TRAUT-SELIGA, LESZEK KUCHARSKI — Obszar Natura 2000 „Pradolina Warszawsko-Berlińska” – ostoją cennych gatunków roślin naczyniowych
 • ANNA HALLADIN-DĄBROWSKA, BŁAŻEJ CHMIELECKI, PIOTR NIEDŹWIEDZKI — Obszar Natura 2000 „Łąka w Bęczkowicach” jako ostoja cennych gatunków roślin naczyniowych – problemy i perspektywy ochrony

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MIKOBIOTYCZNE
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — Nowe stanowisko goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonante w Białowieskim Parku Narodowym
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, BOGUSŁAW SOSZYŃSKI — Nowe stanowiska interesujących gatunków żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) w regionie łódzkim

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JACEK PIĘTKA, BEATA DOBROWOLSKA — The degree of infestation of Pinus sylvestris L. by Phellinus pini (BROT.: FR.) A. AMES, in the strictly protected area “Nart” in the Kampinoski National Park
 • PAWEŁ ZARZYŃSKI — The range of trophic abilities and preferences of Fomitopsis officinalis (VILL.) BONDARTSEV et SINGER isolate, collected in the nature protected area of “Chełmowa Góra” and investigated in vitro
 • KATARZYNA KOLANKO — Lichens of the nature reserve of “Starodrzew Szyndzielski” in Knyszyńska Forest Landscape Park (north-eastern Poland)
 • DARIUSZ KUBIAK — The lichens of the “Dziektarzewo” nature reserve
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, JERZY NADOLSKI — Aculeata (Hymenoptera) of the chosen protected areas in the Międzyrzecze Warty and Widawki Landsacape Park
 • MAŁGORZATA SKRZYPCZYŃSKA, JUSTYNA CZOPA — Insects damaging fruits and seeds of the rowan-tree Sorbus aucuparia L. in the Gorce National Park
 • ANNA KLASA, JÓZEF PARTYKA — European beaver Castor fiber L. sites in the Sąspowska Valley (Ojców National Park) in the years 2005 – 2007 in comparison with the years 1985 – 1992
 • DOMINIK KOPEĆ, BŁAŻEJ CHMIELECKI, ANNA HALLADIN-DĄBROWSKA, JUSTYNA WYLAZŁOWSKA, ANNA KOZACZUK, PIOTR POPKIEWICZ, ANNA TRAUT-SELIGA, LESZEK KUCHARSKI — The Natura 2000 area “Pradolina Warszawsko-Berlińska” valley as a refuge for valuable vascular plant species
 • ANNA HALLADIN-DĄBROWSKA, BŁAŻEJ CHMIELECKI, PIOTR NIEDŹWIEDZKI — The Natura 2000 area “Łąka w Bęczkowicach” as a refuge for valuable species of vascular plants – problems and perspectives of protection

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MAŁGORZATA KARCZEWSKA — A new locality of Gentiana pneumonante in the Białowieża National Park
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, BOGUSŁAW SOSZYŃSKI — New localities of interesting Aculeata (Hymenoptera) in Łódź region

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 5, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • STANISŁAW CIEŚLIŃSKI — Znaczenie ochrony rezerwatowej dla zachowania bioty porostów (Ascomycota lichenisati) na przykładzie Puszczy Kozienickiej
 • LUDWIK LIPNICKI, RENATA SOBIERALSKA — Porosty epifityczne w starych sadach w Dolinie Dolnej Wisły
 • MARIA KURZAC, JAROSŁAW SIERADZKI, JOLANTA ADAMCZYK — Zmiany szaty roślinnej rezerwatu Stara Buczyna w Rakowie po 44 latach
 • JOLANTA ZAREMBSKA, AGATA ZAREMBSKA — Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) w Szumlesiu Królewskim na Pojezierzu Kaszubskim
 • MACIEJ TURZAŃSKI, ROBERT CZUCHNOWSKI — Rozmieszczenie i liczebność ptaków szponiastych Falconiformes oraz kruka Corvus corax w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 2006 i 2007
 • MAGDALENA ŚWISŁOCKA, MIROSŁAW RATKIEWICZ, JAN RACZYŃSKI, NORBERT DUDA, ANETTA BORKOWSKA, EDWARD KOMENDA — Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA oraz przepływ genów między populacjami łosia (Alces alces L.) w Dolinie Biebrzy i Puszczy Augustowskiej
 • ARTUR MICHAŁOWSKI — Obszary chronione a usługi środowiska – wybrane aspekty zagadnienia

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • STANISŁAW CIEŚLIŃSKI — The role of nature reserves in conservation of the lichen biota (Ascomycota lichenisati) – the case of Kozienicka Forest
 • LUDWIK LIPNICKI, RENATA SOBIERALSKA — Epiphytic lichens in old orchards of the Lower Vistula Valley (N Poland)
 • MARIA KURZAC, JAROSŁAW SIERADZKI, JOLANTA ADAMCZYK — Changes in the plant cover in the reserve of Stara Buczyna in Raków after 44 years
 • JOLANTA ZAREMBSKA, AGATA ZAREMBSKA — Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae) in Szumleś Królewski of the Cashubian Lake District
 • MACIEJ TURZAŃSKI, ROBERT CZUCHNOWSKI — Distribution and population size of the raptors Falconiformes and the Raven Corvus corax in the Ojców National Park in 2006 and 2007
 • MAGDALENA ŚWISŁOCKA, MIROSŁAW RATKIEWICZ, JAN RACZYŃSKI, NORBERT DUDA, ANETTA BORKOWSKA, EDWARD KOMENDA — Mitochondrial DNA diversity and gene flow between moose populations from the Biebrza valley and the Augustowska Forest
 • ARTUR MICHAŁOWSKI — Protected areas and environmental services – choosen problems

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, JACEK PIĘTKA — Rezerwaty przyrody ostoją żagwicy listkowatej Grifola frondosa (DICKS.: FR.) GRAY w środkowej Polsce
 • KATARZYNA KOLANKO — Materiały do bioty porostów lasów olsowych w Biebrzańskim Parku Narodowym
 • BARTŁOMIEJ HAJEK — Charakterystyka współczesnych stanowisk mchu Buxbaumia viridis na Wysoczyźnie Elbląskiej (Polska północna)
 • ALEKSANDER BIELECKI, KATARZYNA PALIŃSKA, DAWID MARCZAK — Pijawki (Hirudinida) Słowińskiego Parku Narodowego
 • TOMASZ MOKRZYCKI, ADAM BYK, JERZY BOROWSKI — Rzadkie i reliktowe saproksyliczne chrząszcze (Coleoptera) starych dębów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
 • MAŁGORZATA DENISIUK, MAGDALENA BARTOSZEWICZ — Szuwary turzycowe jako biotopy ptaków wodno-błotnych w Parku Narodowym „Ujście Warty”
 • GRZEGORZ KOPIJ — Awifauna lęgowa Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” we Wrocławiu

NOTATKI FLORYSTYCZNE I FAUNISTYCZNE
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASIŃSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK — Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej
 • MIŁOSZ A. MAZUR — Uzupełnienie do wykazu ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae, Rhynchitidae) Parku Krajobrazowego Gór Opawskich
 • PIOTR DASZKIEWICZ — Nieznane francuskie, historyczne dane występowania skójki perłorodnej Maragaritifera margaritifera (LINNAEUS, 1758) w Rzeczypospolitej w XVIII wieku

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, JACEK PIĘTKA — Nature reserves as a refuge of Grifola frondosa (DICKS.: FR.) GRAY in central Poland
 • KATARZYNA KOLANKO — A contribution to the lichen biota alder forests in Biebrza National Park
 • BARTŁOMIEJ HAJEK — The profile of contemporary localities of moss Buxbaumia viridis in Elbląg Upland (northern Poland)
 • ALEKSANDER BIELECKI, KATARZYNA PALIŃSKA, DAWID MARCZAK — Leeches (Hirudinida) of Słowiński National Park
 • TOMASZ MOKRZYCKI, ADAM BYK, JERZY BOROWSKI — Rare and relict saproxylic beetles (Coleoptera) of old oaks of the Rogalin Landscape Park
 • MAŁGORZATA DENISIUK, MAGDALENA BARTOSZEWICZ — Sedge rushes as biotopes of wetland birds in the Warta Mouth National Park
 • GRZEGORZ KOPIJ — Breeding birds of the Special Protection Area Natura 2000 “Grądy Odrzańskie” in Wrocław

SHORT NOTES
 • ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, ANNA KUJAWA, DARIUSZ KARASIŃSKI, BŁAŻEJ GIERCZYK — Fungi gathered for the XIV Fungi Exposition of the Białowieża Forest
 • MIŁOSZ A. MAZUR — Additions to the checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae, Curculionidae, Rhynchitidae) of the Opawskie Mountains Landscape Park
 • PIOTR DASZKIEWICZ — Unknown French historical data on the presence of freshwater pearl mussel Maragaritifera margaritifera (LINNAEUS, 1758) in the 18th century Polish-Lithuanian Commonwealth

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • KATARZYNA KOLANKO — Porosty rezerwatu „Krasne” w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej (północno-wschodnia Polska)
 • MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI, EWA FUDALI, MONIKA STANIASZEK-KIK, ADAM STEBEL, BEATA CYKOWSKA, PIOTR GÓRSKI, JOANNA ZALEWSKA-GAŁOSZ, GRZEGORZ J. WOLSKI, MARCIN WILHELM, JACOB KOOPMAN — Materiały do brioflory „Lasu Nadwelskiego” – planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy)
 • MACIEJ KOZAK — Zarzyczka górska (Cortusa matthioli L.) w Gorcach (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF Z. KAMIŃSKI — Wioślarki (Cladocera) rezerwatu „Mianów” koło Poddębic (województwo łódzkie)
 • JAN K. KOWALCZYK, BOGUSŁAW SOSZYŃSKI, ELŻBIETA GALIŃSKA, TADEUSZ KURZAC — Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych
 • ANDRZEJ OLEKSA, ROBERT GAWROŃSKI — Wpływ pogody i pory dnia na aktywność pachnicy dębowej (Osmoderma eremita SCOP.) oraz ich konsekwencje dla monitoringu
 • SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, PIOTR GALICKI, PAWEŁ SIWAK — Płazy Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWEŁ ADAMSKI — Duży rezerwat przyrody podstawą zintegrowanej ochrony rozproszonych populacji roślin stepowych w okolicach Pińczowa
 • MAŁGORZATA DENISIUK — Ochrona szaty roślinnej w aktualnej strukturze rezerwatów przyrody w Polsce

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • KATARZYNA KOLANKO — Lichens of reserve “Krasne” in Knyszyńska Forest Landscape Park (north-eastern Poland)
 • MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI, EWA FUDALI, MONIKA STANIASZEK-KIK, ADAM STEBEL, BEATA CYKOWSKA, PIOTR GÓRSKI, JOANNA ZALEWSKA-GAŁOSZ, GRZEGORZ J. WOLSKI,MARCIN WILHELM, JACOB KOOPMAN — Contribution to the bryoflora of the planned nature reserve of “Las Nadwelski” within Welski Landscape Park (NE Poland)
 • MACIEJ KOZAK — Alpine bells (Cortusa matthioli L.) in the Gorce Mts.(Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF Z. KAMIŃSKI — Cladocera of the nature reserve “Mianów” near Poddębice (Łódź voivodeship)
 • JAN K. KOWALCZYK, BOGUSŁAW SOSZYŃSKI, ELŻBIETA GALIŃSKA, TADEUSZ KURZAC — Data concerning Aculeata (Hymenoptera) of the Spalski Landscape Park and adjoining areas
 • ANDRZEJ OLEKSA, ROBERT GAWROŃSKI — Influence of day time and weather conditions on the activity of the hermit beetle, Osmoderma eremita SCOP., and their consequences for monitoring
 • SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, PIOTR GALICKI, PAWEŁ SIWAK —Amphibian fauna of the Wigierski National Park and its buffer zone
 • ZYGMUNT DENISIUK, DAMIAN CHMURA, PAWEŁ ADAMSKI — The large nature reserve as a basis of integrated nature conservation of scattered populations of steppe plants in the vicinity of Pińczów
 • MAŁGORZATA DENISIUK — Problems of vegetation conservation in the present-day structure of nature reserves in Poland

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MONIKA MYŚLIWY — Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych
 • MAGDALENA WOJCIECHOWSKA — Flora dawnych gospodarstw w Parku Narodowym „Ujście Warty” i jego okolicy
 • ANDRZEJ HUTOROWICZ, WANDA KRZYWOSZ, BARBARA BŁOCKA, JOANNA HUTOROWICZ— Fitoplankton ekosystemów wodnych Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • JERZY M. GUTOWSKI, MAREK MIŁKOWSKI — Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) Puszczy Kozienickiej
 • RADOSŁAW PLEWA — Rozsiedlenie chrząszczy z rodziny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) na terenie Rezerwatu „Wysokie Bagno” w Puszczy Białowieskiej
 • GRZEGORZ SOCHA — Materiały do poznania łowików (Diptera: Asilidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem obszarów Natura 2000
 • IWONA JABŁOŃSKA, ANDRZEJ GÓRECKI, MAŁGORZATA JĘDREJ — Świadomość ekologiczna mieszkańców otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MONIKA MYŚLIWY — Barlinek-Gorzów Landscape Park as a refugium of rare and endangered vascular plant species
 • MAGDALENA WOJCIECHOWSKA — Vascular plants of former settlements in Warta Mouth National Park and its neighbourhood
 • ANDRZEJ HUTOROWICZ, WANDA KRZYWOSZ, BARBARA BŁOCKA, JOANNA HUTOROWICZ — Phytoplankton of water ecosystems in the Biebrza National Park
 • JERZY M. GUTOWSKI, MAREK MIŁKOWSKI — Buprestidae (Coleoptera) of the Kozienicka Forest
 • RADOSŁAW PLEWA — The distribution of the Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) on the terrain of the Reserve “Wysokie Bagno” in the Białowieża Forest
 • GRZEGORZ SOCHA — Materials to knowledge of robber flies (Diptera: Asilidae) in the Spała Landscape Park with regard to Natura 2000 Sites
 • IWONA JABŁOŃSKA, ANDRZEJ GÓRECKI, MAŁGORZATA JĘDREJ — The ecological awareness of people living in the Babiogórski National Park buffer zone

SUMMARY >>>


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI


CONTENTS
Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor),
Edyta Stępień, Andrzej Zawal (redaktor prowadzący tomu - Guest Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Godlewska (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCIRada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Pietruczuk (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • STANISŁAW CIEŚLIŃSKI - Stan bioty porostów w wybranych rezerwatach w Puszczy Kozienickiej
 • WOJCIECH GRUSZKA - Porosty rezerwatu "Kuźnik" koło Piły
 • MAGDALENA MALEC - Aktualny stan szaty roślinnej trzech wybranych torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich
 • MAGDALENA MALEC - Dynamika wzrostu wybranych torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich
 • MAJA GŁOWACKA, GRZEGORZ MICHALSKI, ANNA ŚLIWIŃSKA-WYRZYCHOWSKA - Populacja cisa pospolitego Taxus baccata L. na terenie Sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej (Pogórze Przemyskie)
 • ROBERT ROZWAŁKA - Pająki (Araneae) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
 • KAZIMIERZ WALASZ - Rola parków narodowych w poznaniu i ochronie ptaków
 • MAGDALENA MOSKA, JOLANTA BARTMAŃSKA, TOMASZ STRZAŁA - Ssaki Gór Bialskich (Śnieżnicki Park Krajobrazowy)

Notatki florystyczne i faunistyczne
 • KATARZYNA KOLANKO, ANNA MATWIEJUK - Porosty zabytkowego parku krajobrazowego przy Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Simona Kossak (redaktor naczelny - Editor)
Czesław Okołów (redaktor naczelny - Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji - Secretary of the Editorial Office)
Anna Pietruczuk (redaktor techniczny - Associate Editor)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JOLANTA ADAMCZYK - Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej
 • ANDRZEJ ŁACHACZ, WŁODZIMIERZ PISAREK - Flora mszaków i roślin naczynio-wych rezerwatu przyrody Małga na Równinie Mazurskiej
 • JOLANTA MARCINIUK, BOHUMIL TRÁVNÍČEK - Materiały do flory mniszków (Taraxacum WIGG.) Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • LESZEK KUCHARSKI, MAREK KLOSS, DANUTA BABSKA - Roślinność rezerwatów "Bajory" i "Kałeckie Błota" na Pojezierzu Mazurskim
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC - Stan poznania wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
 • JÓZEF BANASZAK, EWELINA MOTYKA - Zróżnicowanie gatunkowe trzmieli (Bombus LATREILLE, 1802) i trzmielców (Psithyrus LEPELETIER, 1833) w wybranych rezerwatach przyrody na obszarze północnej Polski
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, MAREK PRZEWOŹNY, MAGDALENA GUZ - Chrząszcze wodne (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
 • MICHAŁ BOROWIAK, ARTUR CHRZANOWSKI - Stan poznania motyli (Lepidoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego jako przykład wciąż aktualnej potrzeby badań entomofauny parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • JERZY SOLON, PIOTR SIKORSKI - Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym)


Rada Redakcyjna
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa, Ryszard Kapuściński, Czesław Okołów, Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Witkowski
Redakcja
Simona Kossak (redaktor naczelny)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji)
Anna Pietruczuk (redaktor techniczny)

Adres Redakcji
Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża, Poland
tel./fax +48 85 682-9721
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MARIA KOSSOWSKA, KATARZYNA SZCZEPAŃSKA, WIESŁAW FAŁTYNOWICZ, KATARZYNA JANDO, AGNIESZKA KOWALEWSKA, MONIKA DIMOS - Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym
 • TERESA ZAUFAL, KATARZYNA POTOCZNA - Zagrożone stanowisko wilczomlecza pstrego (Euphorbia epithymoides L.) wskutek jego zarastania w Dąbrowie Górniczej - Sikorce
 • EDYTA BUCZYŃSKA, PAWEŁ BUCZYŃSKI, LECH LECHOWSKI - Wybrane owady wodne (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) Narwiańskiego Parku Narodowego - wyniki wstępnych badań
 • JACEK CHOBOTOW - Omomiłki (Cantharidae, Coleoptera) parków krajobrazowych Małopolskiego Przełomu Wisły
 • RADOMIR JASKUŁA, GRZEGORZ SOCHA - Materiały do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony rezerwatowej
 • ANDRZEJ KAPUSTA, ELŻBIETA BOGACKA, MAREK SOBOCKI - Ichtiofauna jeziora lobeliowego; charakterystyka zespołu ryb z jeziora Dołgie Wielkie, Słowiński Park Narodowy
 • DARIUSZ WOJDAN - Występowanie płazów (Amphibia)w Świętokrzyskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ WOJDAN - Występowanie gadów (Reptilia) w Świętokrzyskim Parku Narodowy

Notatki florystyczne i faunistyczne
 • DARIUSZ KUCHARSKI, GRZEGORZ OSOJCA, MICHAŁ ŻMIHORSKI - Stwierdzenia wynurta Ceruchus chrysomelinus HOCHENWARTH, 1785 (Coleoptera: Lucanidae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej
 • MARCIN KUTERA - Nowy dla Puszczy Białowieskiej Aricia agestis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae)
 • JACEK BŁAŻUK - Uzupełnienie do fauny płazów doliny Sanu pod Otrytem i terenów przyległych (Bieszczady Zachodnie)
icon Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody - tematyka tomów 20-25 (107.7 kB)