Maj w Białowieskim Parku Narodowym - 2017
 

10 lat temu

14 maja 2007 r.

Zarząd Koła Przewodników Oddziału PTTK im. Jana Jerzego Karpińskiego w Białowieży zorganizował uroczyste spotkanie, na którym najbardziej zasłużeni przewodnicy turystyczni otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Odznaczenia „Zasłużony Przewodnik PTTK" wręczone zostały Włodzimierzowi Dackiewiczowi, Bolesławowi Rychterowi i dr. inż. Czesławowi Sokołowowi - emerytowanemu dyrektorowi BPN. Specjalne wyróżnienie od Zarządu Koła Przewodników Oddziału PTTK w Białowieży oraz od Białowieskiego Parku Narodowego otrzymał Włodzimierz Pirożnikow - kierownik ośrodka Hodowli Żubrów BPN.

16 maja 2007 r.

W sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego odbyło się zakończenie I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce". Finał był poprzedzony dwoma etapami: szkolnym i wojewódzkim. W Białowieży uczestnicy konkursu mieli szansę poszerzyć wiedzę o Puszczy Białowieskiej, zarówno dzięki zajęciom w terenie, jak też zwiedzając Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN. Poza tym obejrzeli spektakl „Cztery pory roku" przygotowany przez uczniów miejscowego Zespołu Szkół Leśnych oraz studentów Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach.

24 maja 2007 r.

W Białymstoku odbyła się konferencja prasowa, na której Jacek Jezierski - wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawił wnioski z przeprowadzonej przez NIK kontroli, dotyczącej wpływu działalności gospodarki leśnej na stan środowiska Puszczy Białowieskiej. NIK skontrolował Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka i Browsk oraz miejscowe samorządy. Kontrola obejmowała lata 2003-2004 i była prowadzona równolegle z podobnymi działaniami białoruskich instytucji kontrolnych w tamtejszej części Puszczy. W głównym wniosku końcowym raportu NIK podkreślono, że nie ma spójnego, całościowego modelu ochrony polskiej części Puszczy. W związku z tym NIK postulował, by minister środowiska opracował całościowy program ochrony Puszczy Białowieskiej, który uwzględniłby różne potrzeby i stanowiska.


20 lat temu

3 - 8 maja 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży odbyły się III Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjno-Naukowe „Płazy Puszczy Białowieskiej". Wzięło w nich udział 30 osób z Białorusi, Danii, Estonii, Holandii i Polski. Obok zajęć teoretycznych, prowadzone były prace terenowe.

27 - 28 maja 1997 r.

W Białowieży gościła 4-osobowa delegacja Ministerstwa Zasobów Naturalnych Prowincji Ontario (Kanada) na czele z ministrem Chrisem Dogsonem. Pobyt w Białowieży był fragmentem studyjnej podróży do Europy. Goście zwiedzili obiekty Białowieskiego Parku Narodowego i odbyli rozmowę z dyrektorem Krajowego Zarządu Parków Narodowych Jerzym Lęcznarem w sprawie nawiązania współpracy z polskimi parkami narodowymi.

Maj 1997 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN odbył się cykl warsztatów ekologicznych dla nauczycieli. Zajęcia OEP zorganizował we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym oraz metodykami z okręgu bielskiego i hajnowskiego.

Beata M. Pokryszko przeprowadziła zbiór ślimaków (Vertiginidae) w Białowieskim Parku Narodowym - wyniki badań nad nimi zostały opublikowane w „Parkach Narodowych i Rezerwatach Przyrody" T. 17 (1998), nr 3 supl.


30 lat temu

11 - 13 maja 1987 r.

Białowieski Park Narodowy i zagospodarowaną część Puszczy Białowieskiej zwiedziło trzydziestu dziennikarzy z Klubu „EKOS".

12 maja 1987 r.

Oddział PTTK w Białowieży obrał za swego patrona prof. Jana Jerzego Karpińskiego - pioniera ruchu turystycznego na terenie Puszczy Białowieskiej i wieloletniego dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.

14 maja 1987 r.

W Warszawie zmarł prof. Stanisław F. Adamczewski, wybitny polski entomolog, emerytowany samodzielny pracownik naukowo-badawczy Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie. W latach 1960-1973 przeprowadził badania nad fauną i występowaniem motyli w różnych środowiskach Puszczy Białowieskiej. Na podstawie rozprawy „Motyle minujące na tle naturalnych środowisk Białowieskiego Parku Narodowego" w 1950 roku na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej otrzymał stopień doktora nauk matematyczno-przyrodniczych w zakresie zoologii. Zgromadził liczącą kilkaset tysięcy okazów kolekcję motyli z Puszczy Białowieskiej, która znajduje się w zbiorach Instytutu Zoologii PAN.

16 maja 1987 r.

Nad Puszczą Białowieską przeszła trąba powietrzna, powodując znaczne szkody w drzewostanie. Trasa trąby wiodła przez oddziały 373, 344, 288 i 258 (Białowieski Park Narodowy) oraz teren Leśnictwa Stoczek (Nadleśnictwo Białowieża).

20 maja 1987 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł Dyrektor Departamentu Leśnictwa FAO, Marco Antonio Flores Rodas z Hondurasu.

29-31 maja 1987 r.

W Białowieży odbył się zlot młodzieży szkół rolniczych i leśnych z województwa białostockiego „Wiosna w Puszczy Białowieskiej". Udział w zlocie wzięło prawie 250 osób. Uczestnicy zwiedzili obiekty turystyczne Białowieskiego Parku Narodowego


40 lat temu

2 maja 1977 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedziła 176-osobowa grupa uczestników „Pociągu Przyjaźni" z ZSRR. Byli to komsomolcy z Czelabińska i Tiumienia.

18 maja 1977 r.

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powołał nową Radę Naukową Białowieskiego Parku Narodowego na kadencję 1977-1981. Przewodniczącym Rady został doc. dr hab. Zygmunt Patalas.

24 - 26 maja 1977 r.

W BPN gościli dyrektorzy zachodnioniemieckich ogrodów zoologicznych: Wolf D. Bartmann (Dortmund), dr Walter Encke (Krefeld) i dr Helmut Reichling (Müster).


50 lat temu

1 maja 1967 r.

Białowieski Park Narodowy zatrudnił pierwszego pracownika naukowo-badawczego w stopniu starszego asystenta. Był nim mgr inż. Czesław Okołów. Kolejni zatrudnieni pracownicy naukowo-badawczy w BPN to m.in. lek. wet. Zbigniew A. Krasiński (z dn. 1 listopada 1967 roku), mgr inż. Andrzej Antczak (z dn. 5 lipca 1976 roku), mgr inż. Andrzej Keczyński (z dn. 3 stycznia 1991 roku).

4 maja 1967 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedziła grupa wydawców z kraju i zagranicy (ZSRR, NRD, Rumunia, Węgry), goszczących w Polsce z okazji 20-lecia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa" .


60 lat temu

4 i 5 maja 1957 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedziła pani Grisand - konsul francuski w Gdańsku oraz gdańska artystka-malarka Zofia Polasińska.

23 i 24 maja 1957 r.

W Białowieży odbyło się posiedzenie plenarne Wydziału II PAN, poświęcone działalności Zakładu Badania Ssaków PAN. Na posiedzeniu prof. Władysław Szafer wygłosił przemówienie o początkach Białowieskiego Parku Narodowego. Plenum postanowiło m.in. „wszcząć w prezydium PAN kroki zmierzające do ostatecznego przejęcia przez PAN ruin pałacu myśliwskiego w Białowieży od Ministra Leśnictwa". Wyraziło też kategoryczny protest przeciw wysuwanym przez Oddział PTTK w Białymstoku planom urządzenia w Białowieży ośrodka łowieckiego.

24 maja 1957 r.

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, które w całości było poświęcone turystyce na terenie Parku.

26 maja 1957 r.

W Białowieży odbył się wielki festyn, urządzony przez Komitety Festiwalowe z Hajnówki i Bielska Podlaskiego z okazji zbliżającego się VI Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie,. Publiczność mogła obejrzeć występy licznych amatorskich zespołów artystycznych z Białostocczyzny, a także zwiedzić obiekty turystyczne Białowieskiego Parku Narodowego. W tym dniu przez Białowieżę przewinęło się ok. 10 tys. osób.


70lat temu

13 maja 1947 r.

Do Białowieży przywieziono urodzoną w ogrodzie zoologicznym w Berlinie żubrzycę „Beste". Do tego czasu żubrzyca ta przebywała w ogrodach zoologicznych we Wrocławiu i Łodzi.


80 lat temu

2 maja 1937 r.

Adam Gotwald rozpoczął prowadzone do 10 lipca tego samego roku odłowy ryjkowców (Curculionidae, Coleoptera) na terenie Parku Narodowego w Białowieży. Zbiór ten został ujęty w opracowaniu zamieszczonym w „Pracach Instytutu Badawczego Leśnictwa" Nr 363 z 1968 roku.

9 maja 1937 r.

W Białowieży odbył się I zjazd grona przyjaciół założonego w lutym 1936 roku rezerwatu regeneracji tarpana leśnego. Zjazdowi przewodniczył założyciel rezerwatu prof. dr Tadeusz Vetulani.

10 maja 1937 r.

Do rezerwatu regeneracji tarpana leśnego w Puszczy Białowieskiej przywieziono dwie klacze, wywodzące się od koników biłgorajskich, a nabyte w Mydlnikach pod Krakowem. Na jesieni tego samego roku została przysłana jeszcze jedna klacz, zakupiona przez T. Vetulaniego.

Maj 1937 r.

Ordynat z Dawidgródka przysłał do Białowieży schwytane u siebie trzy 10-dniowe łosie. Długa i uciążliwa podróż w klatce oraz silne przymrozki około 1 czerwca stały się przyczyną padnięcia dwóch sztuk. Pozostałą przy życiu łoszę trzymano w 5-hektarowej zagrodzie na terenie Nadleśnictwa Gródek.


90 lat temu

3 maja 1927 r.

Architekt Borys Zinserling przedłożył Komitetowi Budowy Kościoła w Białowieży swój projekt świątyni. Na miejsce budowy wybrano Park Pałacowy w Białowieży, ostatecznie jednak kościół został wzniesiony w pobliżu Parku Dyrekcyjnego.

Oprac. Piotr Bajko