Rada Naukowa Parku

Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody i działalności naukowej Parku. 
 

Członków Rady w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą pięć lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępców i członków prezydium oraz uchwala regulamin działania.

Do zadań Rady Naukowej Parku Narodowego należy w szczególności:

  • ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  • opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
  • ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
  • opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 

Aktualny skład Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

Przewodniczący:
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zastępca Przewodniczącego:
dr hab. Rafał Paluch - Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży

Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Sławomir Bakier - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz - Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Pozostali Członkowie:
prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Aleksander Wasiliewicz Bury - Dyrektor Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza w Kamieniukach (Białoruś)
Jerzy Dackiewicz - Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Jarosław Gołubowski - Wójt Gminy Narewka
dr hab. Mateusz Grygoruk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
Edyta Kapowicz - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
dr hab. Magdalena Larska - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Andrzej Józef Nowak - Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku
Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
dr hab. inż. Patryk Rowiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Joanna Wawrzeniuk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Dan Wołkowycki - Politechnika Białostocka
Włodzimierz Wołkowycki - Przewodniczący Rady Gminy Białowieża

Funkcję Sekretarza Rady Naukowej pełni Barbara Iwaniuk - Kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego w Białowieskim Parku Narodowym

Korespondencję do Rady Naukowej Parku można kierować na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć